Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem z witryny internetowej, prowadzonej pod domeną www. goksirprzeclaw.pl, której Administratorem jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji (zwanej dalej „Witryną”). Portale, strony internetowe, do których odnośniki umieszczone są w Witrynie podlegają ich własnej polityce prywatności (w tym w zakresie wykorzystywania plików cookies), ustalonej przez ich administratorów. 

Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

Administrator, przetwarza informacje o Użytkowniku zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U. UE.L 2016.119.1, ustawy z dnia 24 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administrator dba o bezpieczeństwo informacji o Użytkownikach Witryny, w szczególności poprzez stosowną ich ochronę oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych do zamieszczanych treści.

Administratorem danych osobowych jest

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji (dalej: GOKSiR) z siedzibą przy ul. Rekreacyjnej 1, 72-005 Przecław. Z administratorem można skontaktować się pisemnie na adres jego siedziby, na adres e-mail biuro@goksir.kolbaskowo.pl, bądź telefonicznie pod nr telefonu 882 783 416.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) osobowych, którym jest Krzysztof Rychel. Kontakt z IOD jest możliwy poprzez email: iodo_kolbaskowo@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dostosowanych do Państwa potrzeb, a także w celach statystycznych, Administrator stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu Użytkownika. Korzystanie z witryny oznacza akceptację przez Użytkownika poniżej zamieszczonych informacji o sposobie  przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzaną witrynę internetową do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych, a ich zawartość przede wszystkim ogranicza się do nazwy witryny internetowej, swojego pochodzenia, swojego unikalnego numeru, czasu przechowywania na urządzeniu końcowym. Korzystanie z witryny powoduje zetknięcie się z dwoma zasadniczymi rodzajami plików cookies tj. sesyjnych i stałych. Pliki sesyjne są tymczasowe i są przechowywane do chwili opuszczenia witryny (zamknięcie, przejście na inną stronę, wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.W większości przeglądarek internetowych możecie Państwo: kasować pliki stałe typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dyskuNależy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania, mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Witrynie. Brak zmiany tych ustawień oznacza zgodę dla stosowania plików typu cookies.

Ponadto Witryna może zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail, zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi zwrotnej lub zapoznania się z przedstawionym w wiadomości stanowiskiem.

Sposób przetwarzania danych

Wszystkie informacje o Użytkowniku witryny, w tym: adres IP, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Witryny, zapisywane w logach systemowych, przetwarzane są automatycznie z chwilą odwiedzenia przez Użytkownika Witryny. Informacje te mogą być użyte jedynie do analizy zachowań Użytkownika w związku z wcześniej wskazanymi celami.

W przypadku wykorzystania przez Użytkownika adresów skrzynek mailowych zamieszczonych w Witrynie, Użytkownik sam podejmuje decyzje o sposobie przetwarzania swoich danych osobowych, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie przez odbiorcę wiadomości. 

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane na skutek korzystania z Witryny, nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie będą podlegały profilowaniu.

Odbiorcy danych

Odbiorcą danych osobowych Użytkownika przetwarzanych w efekcie korzystania z witryny mogą być jedynie podmioty świadczące obsługę informatyczną administratora bądź administrujące zawartością Witryny w imieniu Administratora. Podmiotem realizującym przedmiotowe funkcje w danym okresie jest firma Alano – Wojciech Olechowski.

Ponadto dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie newslettera do chwili wycofania udzielonej zgody.

Dane osobowe Użytkownika Witryny, będą przetwarzane przez czas użytkowania  lub prowadzenia korespondencji z wykorzystaniem adresów mailowych zamieszczonych w Witrynie tj. na potrzeby korespondencji.

W przypadku plików cookies:

sesyjnych – do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej; 

stałych – do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika z urządzenia wykorzystywanego do przeglądania Witryny.

Prawa użytkownika

Użytkownik posiada uprawnienie do:

a. żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie Administratora (art. 15 RODO)

b. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),

c. żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,

d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),

e. żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),

f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),

g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO)

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych było dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb korzystania z Witryny, bądź prowadzenia korespondencji z wykorzystaniem adresów mailowych zamieszczonych w Witrynie.