Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Przecławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.goksirprzeclaw.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-28
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-03

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

  • część zdjęć i grafik nie zawiera opisów alternatywnych (logotypy partnerów, zdjęcia w galerii)
  • brak etykiet pól formularzy,
  • brak mapy strony i wyszukiwarki,
  • linki dokumentów do pobrania nie mają informacji o jego formacie, rozmiarze i języku
  • brak focusów na elementach nawigacji gównej przy nawigacji klawiaturą
  • część linków prowadzących do innych ston lub podstron Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przecław składa się z pojedynczych słów (to znaczy, że słysząc tylko ich opis, użytkownik nie jest w stanie powiedzieć co się wydarzy po kliknięciu tylko w podlinkowane hasło).
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-06-01

Deklarację dotyczącą dostępności strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przecławiu sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Przecławiu.

Informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika umieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przecławiu przedstawione są użytkownikom w dostępny dla nich sposób. Treści są rozróżnialne, uhierarchizowane oraz prezentowane na różne sposoby, bez utraty informacji czy struktury. Zostały zaplanowane tak, aby żadna funkcjonalność nie posiadała limitu czasu. Strona zapewnia wiele narzędzi umożliwiających sprawną nawigację (w tym poruszanie się tylko przy pomocy klawiatury), nie projektuje migających treści, które mogłyby negatywnie wpływać na układ nerwowy człowieka, a poruszania się nie zakłócają żadne dodatkowe komunikaty, czy aktualizacje. Język strony jest przejrzysty i zrozumiały, a sama treść wystarczająco rzetelna, by mogła być poprawnie interpretowana przez wielu różnych odbiorców, włączając technologie asystujące.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Roguszka . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.

Koordynatorem dostępności w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Przecławiu jest Mariusz Skóra Skargi na brak zapewnienia dostępności prosimy składać na adres email: biuro@goksirprzeclaw.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu posiada 4 wejścia:

– wejście główne od strony ulicy Rekreacyjnej
– wejście techniczne z lewej strony budynku
– wejście z restauracji
– wejście przez „basen”

Wszystkie wejścia znajdują się na parterze budynku.

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji posiada specjalnie wyznaczone miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

Budynek posiada windę umożliwiającą wjazd na piętro także osobą na wózku inwalidzkim.

Istnieje możliwość wprowadzenia na teren Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przecławiu psa asystującego.

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejście głównego.

PARTER BUDYNKU:

Na parterze budynku znajduje się:

– Hol / foyer
– Recepcja
– Biuro pracowników GOKSiR
– Sala Widowiskowa
– Szatnia
– Toalety w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych
– Garderoby dla artystów z wyjściem na scenę
– Przejście do części sportowej
– Przejście do restauracji

Budynek posiada windę umożliwiającą wjazd na piętro także osobę na wózku inwalidzkim.

PIĘTRO BUDYNKU:

Na piętrze budynku znajdują się:

– Sala komputerowo-plastyczna
– Sala taneczno-ruchowa
– Sala zajęciowa dla najmłodszych
– Sala muzyczna
– Pokój socjalny dla pracowników
– Toalety w tym toaleta dla niepełnosprawnych